Bến Kéo

Bến Kéo

Đi tìm giồng Ông Quan Cựu

Có thể nhận diện cái “quê chồng” trong bài lý mà người nông dân Trường Tây đã hát; cũng như có thể xác định được vị trí cái giồng (gò) Ông Quan Cựu. Đấy chính là Gò Duối, nay thuộc về ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành.
  Website phục vụ cho việc bán tên miền baucana.com